Gweinyddwr Swyddfa

Closing date: 
March 27, 2020
Location: 
Caergybi, Ynys Môn, Gogledd Cymru

SWYDD: Gweinyddwr Swyddfa 

CYFLOGWR: Minesto UK Ltd, is-gwmni sydd ym mherchnogaeth lwyr Minesto AB 

LLEOLIAD: Caergybi, Ynys Môn, Gogledd Cymru

YN ADRODD I: Rheolwr Gweithrediadau

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol erbyn 27 Mawrth 2020 i apply@minesto.com. Nodwch “Gweinyddwr Swyddfa” ar eich cais. Caiff ceisiadau eu hasesu’n barhaus. 

CWESTIYNAU: Cysylltwch â Louise Marsden ar louise.marsden@minesto.com neu +441407762907

 

Mae Minesto yn un o ddatblygwyr technoleg forol mwyaf blaenllaw y byd, gyda’r diben o leihau ôl troed carbon byd-eang y diwydiant ynni drwy alluogi cynhyrchu ynni glân masnachol o geryntau llanw a chefnforol. Gellir defnyddio Deep Green, cynnyrch arobryn a ddyfeisiwyd gan Minesto, mewn mannau lle na all unrhyw dechnoleg hysbys arall weithredu’n gost-effeithiol.

Mae’r cwmni ar y ffordd i gyflwyno ei brosiect masnachol cyntaf. Yn Nyfnder Caergybi (Holyhead Deep) oddi ar arfordir Gogledd Cymru, bydd yr arae Deep Green cyntaf yn cael ei osod yn raddol. Bydd yn dechrau gydag arddangoswr ar raddfa fasnachol y bwriedir ei gomisiynu yn 2017. Mae Minesto wedi derbyn buddsoddiad o €13m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru er mwyn cyflwyno Deep Green yn fasnachol.

Sefydlwyd Minesto yn 2007 fel un o gwmnïau deilliedig Saab, y gweithgynhyrchwyr awyrennau. Heddiw, gyda mwy na 50 o weithwyr, a gweithrediadau yn Sweden, Cymru a Gogledd Iwerddon, mae Minesto yn rym sy’n gyrru’r broses o greu diwydiant ynni adnewyddadwy newydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm rhyngwladol sy’n datblygu technoleg arloesol sydd â photensial addawol iawn ar gyfer y farchnad fyd-eang. Mae Minesto yn gyflogwr Cyfle Cyfartal*.

Y Swydd

Mae Minesto yn chwilio am Weinyddwr Swyddfa brwdfrydig i gefnogi gweithrediadau Minesto UK  a dod yn aelod gwerthfawr o dîm Minesto UK.

Yn bennaf, bydd y Gweinyddwr yn gyfrifol am dasgau’n ymwneud â gweithrediad effeithlon swyddfa Minesto UK.

O ran eich agwedd, dylech fod yn hyblyg ac yn barod i addasu; i sicrhau bod Minesto yn cyflawni ei amcanion cyffredinol.

Mae’r swydd yn cynnig cyfle ichi ddod yn rhan o dîm rhyngwladol ymroddgar mewn diwydiant arloesol.

Cyfrifoldebau

Disgwylir i'r gweithwyr gydymffurfio â pholisi a gweithdrefnau iechyd a diogelwch y cwmni, rheolau amgylcheddol a rheoliadau’r llywodraeth.

Prif Gyfrifoldebau

  • Gweinyddiaeth gyffredinol swyddfa a chymorth clercyddol, gan gynnwys post a danfoniadau, switsfwrdd, calendrau a chyfarfodydd, cofnodion
  • Cymorth o ddydd i ddydd gyda’r gwaith o reoli cyfleusterau swyddfeydd a rhandai yn y DU  
  • Cyfrifoldeb am holl archebion teithio gweithwyr yn unol â pholisi teithio Minesto
  • Cymorth gweinyddol ym meysydd caffael a recriwtio
  • Darparu cymorth i  goladu dogfennaeth ariannol yn ymwneud â hawlio cyllid a gweinyddiaeth ariannol gyffredinol
  • Cynorthwyo i sefydlu digwyddiadau lleol ar gyfer rhanddeiliaid a’r ganolfan ymwelwyr; mynd ati’n weithgar i gynrychioli Minesto yn allanol

Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau 

Bydd y Gweinyddwr Swyddfa yn chwaraewr tîm brwdfrydig, trefnus a gweithgar. Mae’r ymgeisydd llwyddiannus yn debygol o fod yn unigolyn sy’n hoffi strwythur, yn gallu gweithio o’i ben a’i bastwn ei hun ac â phrofiad mewn swyddi tebyg – mewn cwmnïau bach i ganolig, yn ddymunol. Bydd gennych uniondeb a dealltwriaeth fod eich swydd yn gofyn am hyblygrwydd ac effeithlonrwydd.

  • Sgiliau TG cryf  – MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
  • Sgiliau cyfathrebu da – ysgrifenedig a llafar
  • Y gallu i gadw golwg ar sawl tasg wahanol ar yr un pryd.

 

* Yn benodol ymroddedig i amrywiaeth o ran rhywedd yn y gweithle a thrin a derbyn dynion a merched yn gyfartal mewn sefydliad. Mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar sail oed, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.