Peiriannydd Sifil / Morol

Closing date: 
September 30, 2019
Location: 
Caergybi, Ynys Môn

SWYDD: Peiriannydd Sifil / Morol

CYFLOGWR: Minesto UK Ltd, is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Minesto AB

LLEOLIAD: Caergybi, Ynys Môn, Gogledd Cymru

YN ADRODD I: Prif Swyddog Gweithredol

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Dydd Gwener 17 Mai 2019. Anfonwch neges e-bost i apply@minesto.com gan atodi eich CV a llythyr eglurhaol

CWESTIYNAU: Ffoniwch 01407 762907

Y Cwmni

Mae Minesto yn ddatblygwr technoleg forol blaenllaw yn y byd gyda'r diben o leihau ôl troed carbon byd-eang y diwydiant ynni. Mae'n gwneud hyn drwy alluogi cynhyrchu trydan glân masnachol o ffrydiau llanw a cheryntau cefnforol. 

Mae cynnyrch arobryn Minesto sydd wedi ei batentu, technoleg barcud tanddwr, a elwir yn Deep Green, yn gymwys mewn meysydd lle na all unrhyw dechnoleg hysbys arall weithredu yn gost-effeithiol.

Sefydlwyd y cwmni yn 2007 fel deilliant o Saab, y gweithgynhyrchwyr awyrennau. Heddiw, wedi ei restru ar gyfnewidfa stoc Nasdaq First North, gyda mwy na 50 o weithwyr a gweithrediadau yn Sweden, Cymru a Gogledd Iwerddon, mae Minesto yn rym gyriadol wrth greu diwydiant ynni adnewyddadwy sy'n dod i'r amlwg.

Mae Cyfle Cyfartal o werth strategol i Minesto yn ei fodel sefydliadol. Rydym yn disgwyl cydraddoldeb, tegwch a pharch tuag at bawb a gyflogir gennym. O ganlyniad, mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg.*

Y Swydd

Fel ein Peiriannydd Sifil/Morol, byddwch yn cynorthwyo a chefnogi Rheolwyr Prosiect yn Minesto i ddylunio a datblygu systemau tanfor, sylfeini, systemau angori a mwrio, cysylltiadau, llinynnau cyswllt a phibelli esgynnol.

Bydd y swydd yn cynnwys ymchwilio, cysyniadu, cyrchu, dylunio, tendro a gwerthuso ceisiadau. Bydd hefyd yn cynnwys cynorthwyo/goruchwylio gwaith cymeradwyo systemau terfynol, penodi contractwyr, dylunio a saernïo, a'r broses osod.

Byddwch yn goruchwylio'r gwaith o osod pob cydran i safon briodol a sicrhau cydymffurfiaeth. Byddwch yn rhan o dîm Minesto y DU lle byddwch yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gyflawni a gweithredu prosiect arddangos DG500 Ynys Gybi, gan symud ymlaen i brosiect yr Arae Deep Green a phrosiectau eraill ar hyd a lled y byd. Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i chi fod yn rhan o dîm cryf a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol.

Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i chi fod yn rhan o dîm cryf a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol.

Cyfrifoldebau

Sicrhau bod cysyniadau, dyluniadau a phrosesau yn ymarferol, yn gost-effeithiol, yn cyrraedd y safonau priodol, yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol, ac wedi'u gwerthuso a'u dilysu gan drydydd parti addas yn ôl yr angen. Sicrhau cydymffurfiaeth â safonau ISO a safonau ardystio eraill priodol.

Cyfrifoldebau Allweddol

Datblygu ac asesu cysyniadau ar gyfer yr holl seilwaith morol, gan gynnwys sylfeini, llinynnau cyswllt, cysylltiadau, tenynnau ac ati.

Datblygu gweithdrefnau addas ar gyfer gosod y barcud, sylfaen, cysylltiadau a llinynnau cyswllt. 

Darparu mewnbwn i'r Bwrdd Gwerthuso Caffael, a chyfrannu at ei waith, wrth iddo werthuso ceisiadau.

Darparu mewnbwn i'r tîm, a chyfrannu at ei waith, i sicrhau llwyddiant cyffredinol a dichonoldeb hirdymor y seilwaith morol a systemau barcud.

Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau

Byddwch yn gallu dangos bod gennych brofiad o fod yn rhan o dîm sy'n ymwneud â datblygu gosodiadau alltraeth a thanfor, peirianneg danfor a morol/alltraeth, a dylunio a gosod systemau.  Yn ddelfrydol, bydd y profiad wedi'i ennill mewn amgylchedd ynni llanw neu amgylchedd arall cysylltiedig ag ynni adnewyddadwy'r môr.

Bydd gennych wybodaeth a phrofiad o dempledi tanfor, systemau mwrio ac angori, a llinynnau cyswllt a cheblau tanfor.

Profiad o weithrediadau gosod gan blymwyr ac ROVs, peirianneg dylunio a pheirianneg alltraeth.

Cymwysterau Allweddol

  • Peiriannydd â gradd neu gymhwyster cyfwerth mewn disgyblaethau peirianneg fecanyddol, forol a strwythurol/sifil priodol.
  • Rhugl yn y Saesneg - ysgrifenedig a llafar
  • Trwydded Yrru y DU.

Dymunol

  • Agwedd hyblyg at waith a'r gallu i gydweithio fel rhan o dîm sy'n tyfu mewn diwydiant technolegol arloesol.
  • Y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg 

 

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru. 

*Yn benodol ymroddedig i amrywiaeth rhywedd yn y gweithle a thriniaeth a derbyniad cyfartal dynion a merched mewn sefydliad. Mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar sail oed, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.