Rheolwr Caniatâd

Closing date: 
April 30, 2019
Location: 
Caergybi, Ynys Môn

SWYDD: Rheolwr Caniatâd

CYFLOGWR: Minesto UK Ltd, is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Minesto AB

LLEOLIAD: Caergybi, Ynys Môn, Gogledd Cymru

YN ADRODD I: Prif Swyddog Gweithredol

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019. E-bostiwch apply@minesto.com 

CWESTIYNAU: Ffoniwch 01407 762907

Y Cwmni

Mae Minesto yn ddatblygwr technoleg forol blaenllaw yn y byd gyda'r diben o leihau ôl troed carbon byd-eang y diwydiant ynni. Mae'n gwneud hyn drwy alluogi cynhyrchu trydan glân masnachol o ffrydiau llanw a cheryntau cefnforol. 

Mae cynnyrch arobryn Minesto sydd wedi ei batentu, technoleg barcud tanddwr, a elwir yn Deep Green, yn gymwys mewn meysydd lle na all unrhyw dechnoleg hysbys arall weithredu yn gost-effeithiol.

Sefydlwyd y cwmni yn 2007 fel deilliant o Saab, y gweithgynhyrchwyr awyrennau. Heddiw, wedi ei restru ar gyfnewidfa stoc Nasdaq First North, gyda mwy na 50 o weithwyr a gweithrediadau yn Sweden, Cymru a Gogledd Iwerddon, mae Minesto yn rym gyriadol wrth greu diwydiant ynni adnewyddadwy sy'n dod i'r amlwg.

Mae Cyfle Cyfartal o werth strategol i Minesto yn ei fodel sefydliadol. Rydym yn disgwyl cydraddoldeb, tegwch a pharch tuag at bawb a gyflogir gennym. O ganlyniad, mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg.*

Y Swydd

Y swydd yw dod yn aelod gwerthfawr o dîm Minesto a chymryd y cyfrifoldeb dros agweddau cydsyniol ein prosiect ynni llanw.

Byddwch wedi eich lleoli yng Nghaergybi ond bydd y swydd yn cynnwys teithio i leoliadau swyddfeydd eraill Minesto a safleoedd prosiect.

Byddwch yn ffurfio rhan o dîm Minesto y DU lle byddwch yn chwarae rhan bwysig yn darparu ystod o brosiectau Minesto ar y tir ac ar y môr gan gynnwys DG500. Nod y prosiect DG500 yw darparu gorsaf bŵer Deep Green oddi ar arfordir Ynys Cybi. 

Mae'r ystod eang o weithgareddau yn cynnwys sicrhau caniatâd cynllunio angenrheidiol, rhyddhau amodau yn barod ar gyfer adeiladu prosiectau a sicrhau caniatâd a chydymffurfiaeth amgylcheddol yn ystod gwaith adeiladu, gan gynnwys cydymffurfio â'r caniatâd yn ystod cyfnod gweithredol prosiect.

Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i chi fod yn rhan o dîm cryf a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol.

Cyfrifoldebau

Wrth weithio o fewn y tîm cymorth prosiectau byddwch yn cymryd cyfrifoldeb cyffredinol dros ganiatâd ar y môr ac ar y tir mewn perthynas â'n prosiect ynni morol gan gynnwys rheoli 3ydd partïon, rhanddeiliaid gan gynnwys y cyhoedd a chyrff statudol; ymgynghorwyr ac aelodau tîm.

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Rheoli ceisiadau caniatâd gofynnol yn amserol ac yn unol â'r gyllideb a osodwyd
 • Rhyddhau amodau caniatâd
 • Addasu amodau caniatâd presennol
 • Gwneud cais am drwyddedau a chaniatâd morol newydd a'u sicrhau yn ôl yr angen
 • Cysylltu a thrafod gyda physgodfeydd
 • Rheoli cydymffurfiaeth â chytundebau cyfreithiol, gan gynnwys prydlesi
 • Rheoli'r gwaith o fonitro yn ystod y cyfnod adeiladu ac ar ôl adeiladu mewn perthynas â chydymffurfio â chaniatâd

Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau

Rydym yn chwilio am Beiriannydd Systemau Pŵer Trydanol profiadol, hynod drefnus, strwythuredig a medrus, sy'n mwynhau gweithio o fewn amgylchedd tîm.

Yn meddu ar feddylfryd positif tuag at heriau, yn canolbwyntio ar ganlyniadau, yn egnïol a hyblyg,

gyda'r gallu i weithio ar eich menter eich hun a gwneud penderfyniadau.

Yn meddu ar brofiad o weithio gyda systemau trydanol diwydiannol, morwrol neu ar y môr, gan arddangos safon uchel o broffesiynoldeb a sgiliau dogfennaeth.

Cymwysterau Allweddol

 • Wedi'ch addysgu i lefel gradd neu hyfforddiant cyfwerth / cymhwysedd
 • Profiad o fewn maes caniatâd yn y sector ynni morol ar y môr
 • Sgiliau cyfathrebu da

Dymunol

 • Sgiliau yn ymwneud â rheoli prosiectau mewn perthynas â rhaglennu a chyllidebu
 • Cymhwysedd profedig mewn gwyddor amgylcheddol

 

 

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru. 

*Yn benodol ymroddedig i amrywiaeth rhywedd yn y gweithle a thriniaeth a derbyniad cyfartal dynion a merched mewn sefydliad. Mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar sail oed, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.