Rheolwr Prosiectau Technegol

Closing date: 
July 31, 2019
Location: 
Caergybi, Ynys Môn

SWYDD: Rheolwr Prosiectau Technegol

CYFLOGWR: Minesto UK Ltd, is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Minesto AB

LLEOLIAD: Caergybi, Ynys Môn, Gogledd Cymru

YN ADRODD I: Prif Swyddog Gweithredol

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019. E-bostiwch apply@minesto.com 

CWESTIYNAU: Ffoniwch 01407 762907

Y Cwmni

Mae Minesto yn ddatblygwr technoleg forol blaenllaw yn y byd gyda'r diben o leihau ôl troed carbon byd-eang y diwydiant ynni. Mae'n gwneud hyn drwy alluogi cynhyrchu trydan glân masnachol o ffrydiau llanw a cheryntau cefnforol. 

Mae cynnyrch arobryn Minesto sydd wedi ei batentu, technoleg barcud tanddwr, a elwir yn Deep Green, yn gymwys mewn meysydd lle na all unrhyw dechnoleg hysbys arall weithredu yn gost-effeithiol.

Sefydlwyd y cwmni yn 2007 fel deilliant o Saab, y gweithgynhyrchwyr awyrennau. Heddiw, wedi ei restru ar gyfnewidfa stoc Nasdaq First North, gyda mwy na 50 o weithwyr a gweithrediadau yn Sweden, Cymru a Gogledd Iwerddon, mae Minesto yn rym gyriadol wrth greu diwydiant ynni adnewyddadwy sy'n dod i'r amlwg.

Mae Cyfle Cyfartal o werth strategol i Minesto yn ei fodel sefydliadol. Rydym yn disgwyl cydraddoldeb, tegwch a pharch tuag at bawb a gyflogir gennym. O ganlyniad, mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg.*

Y Swydd

Y swydd yw dod yn aelod gwerthfawr o dîm Minesto a chymryd y cyfrifoldeb ein prosiect ynni llanw. 

Byddwch wedi eich lleoli yng Nghaergybi ond bydd y swydd yn cynnwys teithio i leoliadau swyddfeydd eraill Minesto a safleoedd prosiect.

Byddwch yn ffurfio rhan o dîm Minesto y DU lle byddwch yn chwarae rhan bwysig yn darparu ystod o brosiectau Minesto ar y tir ac ar y môr gan gynnwys DG500.  Nod y prosiect DG500 yw darparu gorsaf bŵer Deep Green oddi ar arfordir Ynys Cybi.  

Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i chi fod yn rhan o dîm cryf a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol

Cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldeb cyffredinol yw cefnogi'r gwaith o ddylunio, gosod a gweithredu system drydanol y tyrbin pŵer, seilwaith, dyfeisiau ac is-systemau gan gynnwys rhyngwynebau amrywiol a'r ceblau a'r cysylltiadau tanddwr.

Cyfrifoldebau Allweddol

 • Gosod, profi, comisiynu a chynnal a chadw'r system drydanol
 • Cefnogaeth gosod ar y môr ar gyfer yr orsaf bŵer gan gynnwys yr orsaf bŵer barcud
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau comisiynu ar y tir ac ar y môr
 • Cynhyrchu adroddiadau a gweithdrefnau yn ôl yr angen
 • Cymryd rhan mewn trafodaethau ar ddyluniad y system reoli
 • Adnabod systemau trydanol tanddwr ar gyfer amrywiaeth o hyd at 80 o orsafoedd pŵer
 • Cymryd rhan yn y gwaith o ddylunio trosglwyddo data rhwng safleoedd gweithredol a'r lleoliadau storio data/swyddfa/SCADA

Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau

Rydym yn chwilio am Beiriannydd Systemau Pŵer Trydanol profiadol, hynod drefnus, strwythuredig a medrus, sy'n mwynhau gweithio o fewn amgylchedd tîm. 

Yn meddu ar feddylfryd positif tuag at heriau, yn canolbwyntio ar ganlyniadau, yn egnïol a hyblyg, gyda'r gallu i weithio ar eich menter eich hun a gwneud penderfyniadau.

Yn meddu ar brofiad o weithio gyda systemau trydanol diwydiannol, morwrol neu ar y môr, gan arddangos safon uchel o broffesiynoldeb a sgiliau dogfennaeth.

Cymwysterau Allweddol

 • Wedi'ch addysgu i lefel gradd neu gyfwerth / cymhwysedd
 • Profiad o fewn y diwydiant
 • Cyfathrebu yn rhugl yn y Saesneg - ar lafar ac yn ysgrifenedig

Dymunol

 • Profiad o beirianneg drydanol a gwaith cynnal a chadw yn niwydiant ynni adnewyddadwy y DU, diwydiant gwynt ar y môr, contractwr sifil mawr, cwmni cyfleustodau ynni mawr, neu ddiwydiant perthnasol arall.
 • Profiad o ddefnyddio ffurfwedd a systemau PLC. 
 • Profiad o systemau electro-hydrolig o fewn y diwydiant morol.

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru. 

*Yn benodol ymroddedig i amrywiaeth rhywedd yn y gweithle a thriniaeth a derbyniad cyfartal dynion a merched mewn sefydliad. Mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar sail oed, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.