Technegydd

Closing date: 
April 30, 2019
Location: 
Caergybi, Ynys Môn

SWYDD: Technegydd

CYFLOGWR: Minesto UK Ltd, is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Minesto AB

LLEOLIAD: Caergybi, Ynys Môn, Gogledd Cymru

YN ADRODD I: Prif Swyddog Gweithredol

DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU: Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019. E-bostiwch apply@minesto.com 

CWESTIYNAU: Ffoniwch 01407 762907

Y Cwmni

Mae Minesto yn ddatblygwr technoleg forol blaenllaw yn y byd gyda'r diben o leihau ôl troed carbon byd-eang y diwydiant ynni. Mae'n gwneud hyn drwy alluogi cynhyrchu trydan glân masnachol o ffrydiau llanw a cheryntau cefnforol. 

Mae cynnyrch arobryn Minesto sydd wedi ei batentu, technoleg barcud tanddwr, a elwir yn Deep Green, yn gymwys mewn meysydd lle na all unrhyw dechnoleg hysbys arall weithredu yn gost-effeithiol.

Sefydlwyd y cwmni yn 2007 fel deilliant o Saab, y gweithgynhyrchwyr awyrennau. Heddiw, wedi ei restru ar gyfnewidfa stoc Nasdaq First North, gyda mwy na 50 o weithwyr a gweithrediadau yn Sweden, Cymru a Gogledd Iwerddon, mae Minesto yn rym gyriadol wrth greu diwydiant ynni adnewyddadwy sy'n dod i'r amlwg.

Mae Cyfle Cyfartal o werth strategol i Minesto yn ei fodel sefydliadol. Rydym yn disgwyl cydraddoldeb, tegwch a pharch tuag at bawb a gyflogir gennym. O ganlyniad, mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg.*

Y Swydd

Y swydd yw dod yn aelod gwerthfawr o dîm ar y tir Minesto a chyfrannu at bob agwedd o'n gweithrediad ar y tir ac ar y môr fel sy'n ofynnol.

Busnes craidd Minesto yw perfformiad ei Dechnoleg Deep Green ac wrth i'r prosiect hwn barhau i ehangu, mae Minesto yn dymuno penodi Technegydd i ymuno â'n tîm o beirianwyr.

Nod y prosiect hwn yw comisiynu, gosod a chynnal a chadw'r orsaf bŵer Deep Green ar raddfa lawn gyntaf yn y byd oddi ar arfordir Ynys Cybi.

Mae'r swydd heriol hon yn amlddisgyblaethol, yn cydweithio â'n personél hynod brofiadol a medrus mewn amgylchedd cydweithredol, gyda thechnoleg ynni morol arloesol.

Mae'r swydd yn cynnig y cyfle i chi fod yn rhan o dîm cryf a rhyngwladol mewn diwydiant arloesol.

Cyfrifoldebau

Eich cyfrifoldeb cyffredinol yw cefnogi'r adrannau peirianneg fecanyddol a drydanol wrth gyflawni'r holl waith cynnal a chadw, gosod a gweithredu'r tyrbin gwynt DG 500 gan gynnwys tynhau dyfeisiau ac is-systemau:

Cyfrifoldebau Allweddol

  • Cynorthwyo gyda gosod, profi, comisiynu a chynnal a chadw rhannau / is-osodiadau / gosodiadau mecanyddol a thrydanol.
  • Rheoli stoc ac offer, dilyn gweithdrefnau rheoli stoc a Chofrestrau Asedau.
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau comisiynu a chyflenwol ar y tir ac ar y môr.
  • Ffurfio rhan o'r tîm cefnogaeth ar y môr ar gyfer yr orsaf bwêr.

Eich Proffil, Profiad a Chymwysterau

Rydym yn chwilio am chwaraewr tîm ymroddedig gyda phrofiad o weithio ar eich menter eich hun ac fel rhan o dîm.  Agwedd ymarferol, gyda'r gallu i gymryd perchnogaeth o waith a neilltuir a sicrhau y bodlonir terfynau amser.  Agwedd hyblyg at weithio mewn amodau tywydd cyfnewidiol a diddordeb mewn ynni adnewyddadwy.  Mae trwydded yrru'n ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Dymunol

Profiad o weithio o fewn amgylcheddau diwydiannol, morwrol / ar y môr.

Byddai'r hawl i dynnu trelar yn ddymunol hefyd.

Ariennir y swydd hon yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru. 

*Yn benodol ymroddedig i amrywiaeth rhywedd yn y gweithle a thriniaeth a derbyniad cyfartal dynion a merched mewn sefydliad. Mae Minesto yn gwrthwynebu pob ffurf o wahaniaethu anghyfreithlon ac annheg ar sail oed, anabledd, rhyw, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.