Aktien

Minesto är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan den 9 november 2015. Klicka här för att se aktuell aktiekurs.

Aktieslag

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar. Vid en eventuell likvidation av Bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Aktiekapitalet

Antalet utestående aktier i Minesto uppgår till 125 748 804 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 6 287 440,20 kr.

Handelsinformation

Aktien

ISIN-kod: SE0007578141

LEI-kod: 529900U9GE0JYU3PUP93

Kortnamn: MINEST

Endast ett aktieslag finns.

Uppdragsanalys

Västra Hamnen Corporate Finance bevakar sedan december 2018 Minesto inom ramen för så kallad uppdragsanalys. 

Den initiala analysen publicerad 19 december 2018 finns tillgänglig här.

Senaste uppdatering: 23 mars 2020.

Utdelningspolicy

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av Styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer Styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat Bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

Minesto befinner sig i en snabb utveckling och expansion och ingen utdelning har därför någonsin betalats ut. För närvarande har Styrelsen för avsikt att fortsätta låta Bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.

Ägarstruktur

Varje aktie i Minesto medför en (1) röst vid bolagsstämman. Det existerar såvitt Styrelsen känner till inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan existerande eller blivande aktieägare i Bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över Bolaget.

Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology.

Största ägarna per 30 juni 2020

NamnAntal aktier
BGA Invest AB29 884 410
Midroc New Technology AB22 125 490
Clearstream Banking S.A., W8IMY6 800 744
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension6 068 055
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 884 913
Stiftelsen Chalmers Tekniska1 250 408
Övriga (ca 18 600 aktieägare)57 734 784
Totalt125 748 804

Optionsprogram 

Optioner som innehas av InnoEnergy

Den europeiska investeraren InnoEnergy har vid olika tillfällen mellan 2015–2018 erhållit teckningsoptioner i Minesto som del av en finansieringslösning varigenom InnoEnergy tilldelas teckningsoptioner efter att Minesto erhållit berättigade kostnadsersättningar. Varje teckningsoption ger InnoEnergy rätt att teckna en ny aktie i Minesto till en teckningskurs om 0,05 SEK, det vill säga aktiens kvotvärde.

Per 31 december 2019 fanns sammanlagt 1 392 034 utestående teckningsoptioner innehavda av InnoEnergy, fördelat på två serier. Löptiden för bägge dessa serier går ut den 15 augusti 2020.

Personalprogram

Det finns för närvarande tre serier av teckningsoptioner (P04, P05 samt P06) som alla är utfärdade i syfte att skapa incitament för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget.

Teckningsoptionerna av serie P04, P05 och P06 emitterades vid årsstämman i Bolaget den 4 juni 2019. Varje serie emitterades i en omfattning om 1 965 000 teckningsoptioner. Teckningsperioderna för respektive serie teckningsoptioner är enligt följande:

  • P04: 1 juli 2020 till och med den 30 september 2020.
  • P05: 1 juli 2021 till och med den 30 september 2021.
  • P06: 1 juli 2022 till och med den 30 september 2022.

Teckningsoptionerna av serie P04, P05 och P06 emitterades ursprungligen utan vederlag till Bolagets helägda dotterbolag Minesto Warrants One AB, som sedan efter instruktion från Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i enlighet med villkoren för stämmans beslut. Sådan överlåtelse ska ske till marknadsvärdet för optionen vid tidpunkten för överlåtelsen.

Sammanlagt 280 000 teckningsoptioner av serie P04 har i augusti 2019 överlåtits till ledande befattningshavare i Minesto. Resterande 1 685 000 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa.

Sammanlagt 1 340 000 teckningsoptioner av serie P05 har i november 2019 överlåtits till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Minesto. Resterande 625 000 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa.

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P04 är 26,30 SEK och för serie P05 är teckningskursen 22,49 SEK.

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P06 fastställs först vid överlåtelse från Minesto Warrants One AB till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget, vilket enligt optionsvillkoren beräknas ske under inledningen av november 2020. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 135 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs på First North Growth Market under de femton handelsdagar som föregår överlåtelsedagen från Minesto Warrants One AB.

Teckningsoptioner av serie TO3

2019 emitterades sammanlagt 10 334 516 teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget senast den 30 april 2021 till teckningskursen 15,79 kronor per aktie. Se fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO3 här.

First North Growth Market 

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Griwth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Minesto.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se