Aktien

Minesto AB är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan den 9 november 2015. Klicka här för att se aktuell aktiekurs.

Aktieslag

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar. Vid en eventuell likvidation av bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Aktiekapitalet

Antalet utestående aktier i Minesto uppgår till 137.655.143 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 6.882.757,15 kr.

Handelsinformation

Aktien

ISIN-kod: SE0007578141

LEI-kod: 529900U9GE0JYU3PUP93

Kortnamn: MINEST

Endast ett aktieslag finns.

Utdelningspolicy

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

Minesto befinner sig i en snabb utveckling och expansion och ingen utdelning har därför någonsin betalats ut. För närvarande har styrelsen för avsikt att fortsätta låta bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.

Ägarstruktur

Varje aktie i Minesto medför en (1) röst vid bolagsstämman. Det existerar såvitt styrelsen känner till inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan existerande eller blivande aktieägare i bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över bolaget.

Minestos huvudägare är BGA Invest AB och Midroc New Technology AB.

Största ägarna per 30 juni 2021

NamnAntal aktierAndel
BGA Invest AB31 300 84023 %
Midroc New Technology AB23 541 92017 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension7 136 2085 %
Clearstream Banking S.A., W8IMY5 594 6434 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB1 819 3271 %
Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola906 9611 %
Övriga (ca 27 600 aktieägare)67 355 24449 %
Totalt137 655 143

Optionsprogram 

Personalprogram

Det finns för närvarande två serier av teckningsoptioner (P05 ochP06) som båda är utfärdade i syfte att skapa incitament för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget. Samtliga serier ger optionsinnehavaren rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Minesto.

Per 31 december 2020 fanns sammanlagt 1 628 000 utestående teckningsoptioner riktade till anställda i bolaget.

SerieTeckningsperiodTeckningskursAntal registrerade optionerÅterstående optioner att nyttjas
PO51 juli-30 sept 202122,491 965 0001 180 000
PO61 juli-30 sept 202240,731 965 000448 000
Totalt1 628 000

First North Growth Market 

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Minesto.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se