Aktien

Minesto AB är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. 

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm sedan den 9 november 2015. Klicka här för att se aktuell aktiekurs.

Aktieslag

Samtliga aktier är av samma aktieslag och har en röst vardera och äger lika rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst, utan särskilda begränsningar. Vid en eventuell likvidation av bolaget har aktieägare rätt till andel av överskott i förhållande till det antal aktier som aktieägaren innehar.

Det föreligger inga begränsningar i aktiens överlåtbarhet. Bolagets aktie är ej heller föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har ej varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående räkenskapsår.

Aktiekapitalet

Antalet utestående aktier i Minesto uppgår till 128 715 788 aktier, med ett kvotvärde om 0,05 kr per aktie. Aktiekapitalet uppgår till 6 435 789,40 kr.

Handelsinformation

Aktien

ISIN-kod: SE0007578141

LEI-kod: 529900U9GE0JYU3PUP93

Kortnamn: MINEST

Endast ett aktieslag finns.

Utdelningspolicy

I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och beslutas av bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

I övervägandet om förslag till utdelning för framtiden kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finansiella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och andra väsentliga faktorer.

Minesto befinner sig i en snabb utveckling och expansion och ingen utdelning har därför någonsin betalats ut. För närvarande har styrelsen för avsikt att fortsätta låta bolaget balansera eventuella vinstmedel för att finansiera tillväxt och drift av verksamheten och förutser följaktligen inte att några kontanta utdelningar betalas inom en överskådlig framtid.

Ägarstruktur

Varje aktie i Minesto medför en (1) röst vid bolagsstämman. Det existerar såvitt styrelsen känner till inga aktieägaravtal eller motsvarande avtal mellan existerande eller blivande aktieägare i bolaget i syfte att skapa gemensamt inflytande över bolaget.

Minestos huvudägare är BGA Invest AB och Midroc New Technology AB.

Största ägarna per 31 december 2020

NamnAntal aktierAndel
BGA Invest AB30 011 07223 %
Midroc New Technology AB22 125 49017 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension6 568 2955 %
Clearstream Banking S.A., W8IMY5 500 3354 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB2 039 7482 %
Stiftelsen Chalmers Tekniska833 4081 %
Övriga (ca 25 600 aktieägare)60 919 45647 %
Totalt128 582 804

Optionsprogram 

Teckningsoptioner av serie TO3

2019 emitterades sammanlagt 10 334 516 teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget senast den 30 april 2021 till teckningskursen 15,79 kronor per aktie. Klicka här för mer information och fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO3

Personalprogram

Det finns för närvarande två serier av teckningsoptioner (P05 samt P06) som är utfärdade i syfte att skapa incitament för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget.

Teckningsoptionerna av serie P05 och P06 emitterades vid årsstämman i Bolaget den 4 juni 2019. Varje serie emitterades i en omfattning om 1 965 000 teckningsoptioner. Teckningsperioderna för respektive serie teckningsoptioner är enligt följande:

  • P05: 1 juli 2021 till och med den 30 september 2021.
  • P06: 1 juli 2022 till och med den 30 september 2022.

Teckningsoptionerna av serie P05 och P06 emitterades ursprungligen utan vederlag till Bolagets helägda dotterbolag Minesto Warrants One AB, som sedan efter instruktion från Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i enlighet med villkoren för stämmans beslut. Sådan överlåtelse ska ske till marknadsvärdet för optionen vid tidpunkten för överlåtelsen.

Sammanlagt 1 340 000 teckningsoptioner av serie P05 har i november 2019 överlåtits till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Minesto. Resterande 625 000 teckningsoptioner kommer inte att vidareöverlåtas från Minesto Warrants One AB och är således verkningslösa.

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P05 är 22,49 SEK.

Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie P06 fastställs först vid överlåtelse från Minesto Warrants One AB till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget, vilket enligt optionsvillkoren beräknas ske under inledningen av november 2020. Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 135 procent av aktiens volymvägda genomsnittskurs på First North Growth Market under de femton handelsdagar som föregår överlåtelsedagen från Minesto Warrants One AB.

First North Growth Market 

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser för Minesto.

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: 08-503 000 50
ca@gwkapital.se
www.gwkapital.se