Företrädesemission 2018

Den den 24 januari 2018 beslutade extra bolagsstämma i Minesto AB om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) (”Emissionen”). 

Företrädesemissionen syftade till att:

  • Säkerställa ett framgångsrikt genomförande av första installationen och demonstration av Deep Green i Holyhead Deep.

  • Stärka och bredda Minestos kommersiella förmåga för att säkerställa snabbaste väg mot ett kommersiellt genombrott.

Totalt tecknades 5 272 018 units motsvarande cirka 59 MSEK, vilket innebär att cirka 13,5 MSEK tilldelades emissionsgaranterna. Genom företrädesemissionen tillfördes Minesto således cirka 72,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Läs mer om utfallet av företrädesemissionen här.

Företrädesemissionen innebar att aktiekapitalet ökade med 1 294 997 SEK genom emission av 25 899 940 nya aktier. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Minesto till 4 992 005,50 SEK fördelat på 99 840 110 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 som emitterades i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 323 749,25 SEK genom utgivande av högst 6 474 985 aktier. Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna TO 2 att uppgå till 5 315 754,75 SEK, fördelat på 106 315 095 aktier, vardera med ett kvotvärde om 0,05 SEK.

Publicerade dokument