Inlösen av teckningsoptioner januari–februari 2019

I samband med företrädesemissionen av så kallade units i februari 2018 emitterades teckningsoptioner av serie TO 2 (kortnamn ”MINEST TO 2”). Innehavare av TO 2 kan under perioden 11 januari–8 februari 2019 teckna nya aktier i Minesto AB för 7,00 SEK per aktie med stöd av teckningsoptionerna. För att vara säker på att dina optioner inte förfaller rekommenderar vi att utnyttja dem i god tid före sista teckningsdag som är den 8 februari 2019.

Villkor i korthet

  • En (1) teckningsoption MINEST TO 2 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Minesto AB.
  • Teckningskursen vid utnyttjande av optioner är 7,00 SEK per aktie.
  • Teckningsperiod är 11 januari–8 februari 2019.

Möjlighet att utnyttja dina teckningsoptioner!

En investering i Minesto är en investering i den globala omställningen till förnybar energi. Under 2018 gjorde vi avsevärda framsteg såväl tekniskt som kommersiellt och i år planerar vi att ta stora steg för att driva på kommersialiseringen av tekniken och därmed bolagets produktförsäljning. Läs mer här.

Frågor och svar om Minesto AB:s teckningsoptioner

Nedan följer vanliga frågor och svar om teckningsoptioner. Om du har frågor kring teckningsoptionerna som inte besvaras på denna sida, vänligen kontakta i första hand Aktieinvest Emittentservice eller din bank eller fondkommissionär.

Aktieinvest Emittentservice nås via:
Telefon: 08-506 517 95
E-post: emittentservice@aktieinvest.se

Har du andra frågor kring Minestos aktie eller verksamhet, vänligen kontakta Magnus Matsson, kommunikationsansvarig på Minesto.

Telefon: 031-774 14 89
E-post: ir@minesto.com

Hur utnyttjar jag mina teckningsoptioner?

Förvaltarregistrerade innehavare

Om du är förvaltarregistrerad innehavare av Minestos teckningsoptioner (om innehavet finns i en depå hos bank eller fondkommissionär) anmäler du utnyttjande av optionerna hos din förvaltare (din bank eller fondkommissionär) och följer dennes instruktioner avseende anmälan, teckning och betalning. Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller cirka en vecka innan sista anmälningsdag 8 februari. De allra flesta har sina teckningsoptioner förvaltarregistrerade.

Direktregistrerade innehavare

Om du är direktregistrerad innehavare av Minestos teckningsoptioner (om innehavet finns på ett VP-konto) utnyttjar du optionerna genom att fylla i och skicka in ifylld anmälningssedel till emissionsinstitutet Aktieinvest FK. Observera att både anmälningssedel och betalning behöver vara Aktieinvest tillhanda senast den 8 februari 2019, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Ifylld anmälningssedel skickas till:

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm

Scannad per e-post: emittentservice@aktieinvest.se

Kan jag köpa och sälja teckningsoptioner?

Ja, handel med Minesto AB:s teckningsoptioner pågår på First North till och med den 6 februari 2019 under kortnamnet MINEST TO 2 och med ISIN-nummer SE0010832329.

Vad händer om jag inte utnyttjar mina teckningsoptioner?

Teckningsoptioner som ej har utnyttjats senast den 8 februari 2019 förfaller och blir värdelösa. Om teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade skickar den bank eller fondkommissionär som förvaltar optionerna ut en förfrågan om innehavaren vill utnyttja teckningsoptionerna. Om förvaltaren inte får något svar sker olika saker beroende på förvaltare och villkor för din depå. Vissa låter optionerna förfalla och bli värdelösa.

Observera att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum som infaller cirka en vecka innan sista anmälningsdag 8 februari. För att vara säker på att dina optioner inte förfaller rekommenderar vi att utnyttja dem i god tid före den 8 februari 2019.

När kan jag utnyttja mina teckningsoptioner?

Teckningsperioden är 11 januari–8 februari 2019. För förvaltarregistrerade innehavare är det viktigt att hålla koll på vilket datum som förvaltaren har satt som sista svarsdatum. För att vara säker på att dina optioner inte förfaller rekommenderar vi att utnyttja dem i god tid före den 8 februari 2019.

För direktregistrerade innehavare gäller att anmälningssedel och teckningslikvid ska vara Aktieinvest FK AB tillhanda senast sista teckningsdag 8 februari 2019.

Glöm ej att skicka in anmälningssedeln.

När erhåller jag mina tecknade aktier?

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarens konto som interimsaktier. Därefter kommer de att tas upp till handel på First North så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas ske cirka tre veckor efter teckningsperiodens utgång.

Kan jag köpa och sälja interimsaktierna?

Nej, det kommer inte vara möjligt att köpa eller sälja de interimsaktier som erhålls vid tecknande av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna MINEST TO 2.

Hur många teckningsoptioner är emitterade?

Totalt antal utestående MINEST TO 2 är 6 474 985.

Hur stor kapitalinjektion kan teckningsoptionerna tillföra bolaget?

Vid utnyttjade av samtliga teckningsoptioner MINEST TO 2 tillförs Minesto AB cirka 45 miljoner SEK före emissionskostnader.

Vilken utspädning kan de nyemitterade aktierna medföra?

Utnyttjande av samtliga 6 474 985 teckningsoptioner motsvarar en utspädning om cirka 6,5 procent.