Bolagsordning & reg.bevis

Bolagsordning för Minesto AB

Antagen den 21 januari 2018

§ 1 Firma

Bolagets firma är Minesto AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål till sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva forskning, utveckling och försäljning av tjänster och produkter för förnyelsebar elproduktion och därmed förenligt verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning, och
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode.
 9. Val av styrelse samt revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleanter.
 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).