Bolagsstämmor

 

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 i Minesto AB kommer att hållas den 4 juni 2019 kl. 15.00 Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 14.00. 

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 28 maj 2019
  • dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen Minesto AB, ”Årsstämma 2019”, Vita Gavelns Väg 6, 426 71 Västra Frölunda, eller per e-post till ir@minesto.com senast den 28 maj 2019.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden. 

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns att ladda ned nedan. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

 

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 i Minesto AB hölls tisdagen den 5 juni 2018 kl 15.00 på Dockyard Hotel med adress Skeppet Ärans Väg 23 i Göteborg. Totalt 49 162 832 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 49 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se dokumenten nedan för mer information från årsstämman 2018.

 

Extra bolagsstämma 2018

Minesto AB höll onsdagen den 24 januari 2018 extra bolagsstämma på VGR Campus Nya Varvet med adress Fredrik Bloms väg 25 i Göteborg. De huvudsakliga besluten av stämman var antagande av ny bolagsordning samt beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner. 

Se dokumenten nedan för mer information från extra bolagsstämma 2018.

 

Årstämma 2017

Årsstämman 2017 ägde rum på Dockyard Hotel i Göteborg den 8 juni. Totalt 18 847 755 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se dokumenten nedan för mer information från årsstämman 2017.

 

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hölls på Dockyard Hotel i Göteborg den 15 juni. Totalt 16 139 495 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se dokumenten nedan för mer information från årsstämman 2016.

 

Extra bolagsstämma 2015

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 4 september 2015.