Bolagsstämmor

 

Årsstämma 2021

Årsstämma 2021 i Minesto AB hålls onsdagen den 2 juni 2021. 

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Coronapandemin

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, d.v.s. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt.

Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken Förhandsröstning

Minesto uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

En videoupptagning av ett anförande från Bolagets verkställande direktör kommer att publiceras på Bolagets hemsida i anslutning till stämman.

Förutsättningar för deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2021 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 27 maj 2021, och
  • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast den 1 juni 2021. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 27 maj 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som finns tillgängligt via denna länk: 

https://postrost.web.verified.eu/?source=minesto

Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast 1 juni 2021. Inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt nedan under Relaterade dokument

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

För mer information, se nedan relaterade dokument.

Relaterade dokument

 

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 i Minesto AB hölls i Göteborg den 29 juni 2020. För information kring stämman och dess beslutspunkter, se "Relaterade dokument" längre ned på denna sida.

Mot bakgrund av spridningen av coronaviruset hölls inget anförande av VD på stämman utan istället gjordes nedan förinspelade kommentarer tillgängliga inför årsstämman. 

VD:s anförande inför Minestos årsstämma 2020

Bengt Adolfsson lämnar över ordförandeklubban i Minesto

Jonas Millqvist om ordförandeskapet i Minesto

Relaterade dokument

Se nedan dokument för mer information kring stämman och dess beslutspunkter.

 

Årsstämma 2019

Årsstämma 2019 i Minesto AB hölls i Göteborg den 4 juni 2019. Totalt var 40 627 117 aktier och röster representerade på stämman, motsvarande 38 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB. 

Se nedan dokument för mer information kring stämman och dess beslutspunkter.

 

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 i Minesto AB hölls i Göteborg den 5 juni 2018. Totalt 49 162 832 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 49 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se nedan dokument för mer information kring stämman och dess beslutspunkter.

 

Extra bolagsstämma 2018

Minesto AB höll den 24 januari 2018 extra bolagsstämma i Göteborg. De huvudsakliga besluten av stämman var antagande av ny bolagsordning samt beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner. 

Se nedan dokument för mer information kring stämman och dess beslutspunkter.

 

Årstämma 2017

Årsstämma 2017 hölls i Göteborg den 8 juni 2017. Totalt 18 847 755 aktier och röster var närvarande vid stämman, motsvarande 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se nedan dokument för mer information kring stämman och dess beslutspunkter.

 

Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hölls i Göteborg den 15 juni 2016. Totalt 16 139 495 aktier och röster var närvarande vid stämman, vilket motsvarar 26 procent av det totala antalet aktier och röster i Minesto AB.

Se nedan dokument för mer information kring stämman och dess beslutspunkter.

 

Extra bolagsstämma 2015

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 4 september 2015.