Bolagsstyrning

Bolaget har att iaktta Aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen har provat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av Bolagets storlek och verksamhetens omfattning har Styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av Styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet. Bolagsstyrningskodens tillämpning har utvidgats till att gälla alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. First North vid Nasdaq Stockholm utgör inte en reglerad marknad och Bolaget har därför inte krav på sig att följa Koden. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av Koden som kan anses relevanta.

Organisation

Minesto är moderbolag till tre helägda dotterföretag, Minesto UK Ltd registrerat i Storbritannien med verksamhet i Wales och Nordirland, Holyhead Deep Ltd som är vilande siteutvecklingsbolag registrerat i Storbritannien samt Minesto Warrants One AB som är registrerat i Sverige med syfte att förvalta teckningsoptioner.

Minestos organisation är multidisciplinär och multifunktionell till sin struktur. Medarbetare har tidigare arbetat i nystartade hightech miljöer och med teknikfokuserade storbolag såsom Saab Aircraft och Volvo Truck Corporation. Varje individ är vanligtvis inblandad såväl i produktutvecklingsprojekt som specifika teknikprojekt.

Sammanlagt finns cirka 55 anställda i Minesto AB och dess dotterbolag.

Ägarstyrning och styrelserepresentation

Minestos Styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och Bolagets största ägare finns representerade i styrelsen.

Styrelsens arbete

Minestos Styrelse ska enligt Bolagets bolagsordning bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.

Minestos Styrelse består för närvarande av sex ledamöter, inklusive ordföranden, samt en suppleant, och utgör en blandning av högt kvalificerade personer med entreprenöriella erfarenheter kombinerat med kompetens inom teknikutveckling och kommersialisering.

Styrelsens arbete styrs av Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och den arbetsordning som Minestos Styrelse antagit. Bolagets arbetsordning stipulerar bland annat ansvarsfördelningen mellan Styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen föreslår alltid principer för ersättning till VD.

Under 2018 ägde tio protokollförda styrelsemöten rum. Vid mötena diskuterade Styrelsen Bolagets framtida utveckling, ekonomisk utveckling, budget, finansiering samt gjort sedvanlig uppföljning av verksamheten i Bolaget.